דגשים לשוכר דירה המצויה בבניין בו מתבצע פרויקט תמ"א 38

_____________________________________________________

בשנים האחרונות גוברת התופעה של שוכרים המתגוררים בדירה בשעה שמבצעים בבניין בו מצוי המושכר, שיפוץ נרחב במסגרת תמ"א 38 בתמורה לדמי שכירות נמוכים ב-30% מדמי השכירות הראליים.

להלן מספר דגשים, אשר מגנים על שוכר, טרם חתימתו על הסכם שכירות:

1. ראשית, השוכר נדרש לעיין בהסכם שנחתם בין הבעלים של הדירה לקבלן ולבדוק מהו סכום הערבויות שניתנו על-ידי הקבלן במידה ונגרם נזק לדירה ולתכולה במהלך עבודות השיפוץ. בנוסף, יש לבדוק את היקף פוליסת הביטוח של הקבלן.

2. יש לקבוע בהסכם השכירות סעיף לפיו, על המשכיר לתקן ו/או לשפות את השוכר בגין כל נזק לדירה ו/או לתכולה, אשר נגרם כתוצאה מביצוע השיפוץ תוך זמן סביר (מומלץ לקבוע זמן קצוב). כמו כן, מומלץ לקבל בכתב, התחייבות דומה גם מהקבלן המבצע.

3. חשוב לציין בהסכם, כי במידה ואיכות המגורים תיפגע בצורה אשר חורגת מהסביר תהיה זו עילה לביטול ההסכם ופינוי הדירה בהתראה של מספר ימים.

4. יש לציין בהסכם, כי לקבלן ו/או למי מטעמו אין כל זכות להיכנס לדירה, ללא תאום מראש עם השוכר.

5. יש לציין בהסכם, כי לקבלן אין זכות לנתק את הדירה מחשמל, מים חמים וגז. היה ולצורך השיפוץ נדרש הקבלן לנתק את החשמל ו/או המים ו/או מערכת הגז יש לעשות זאת בתיאום מראש עם השוכר. סעיף זה חשוב, הואיל ובפרויקטים רבים ישנם הפסקות חשמל אשר עלולות לגרום לפגיעה במכשירים חשמליים. כאשר השוכר יודע מראש על הפסקת חשמל צפויה, ניתן להיערך לכך.

יש להקפיד על הדגשים שהוזכרו לעיל. חוזה אשר ערוך נכון מונע סכסוכים עתידיים בין השוכר ובין המשכיר.