חזקת החפות בעבירות תעבורה

ישנן עבירות תעבורה שעקב חומרתן קבע המחוקק כי, העובר על אותן עבירות יצטרך לתת דינו על כך בבית המשפט.
נשאלת השאלה, האם יש לראות באותו אדם אשר כנגדו הוגש כתב אישום בגין עבירת תעבורה כאשם בביצועה?

סעיף 34 כב' לחוק העונשין קובע, כי אדם לא יישא באחריות פלילית לעבירה אלא אם כן היא הוכחה מעבר לספק סביר. זה המקום להבהיר כי עבירות התעבורה שייכות הן לסדר הדין הפלילי וההליך כולו בבית המשפט מתנהל על פי סדר הדין הפלילי.

הזכות להישאר בחזקת זכאי עד שתוכח האשמה מעל כל ספק סביר בבית המשפט, ידועה בשם התואר "חזקת החפות". הרציונל מאחורי הפעלת הספק לטובת הנאשם הוא בכך שהרשעת שווא חמורה לאין ערוך מזיכוי שווא.

עלינו לזכור אותה עת כי אותו נהג אשר נגדו הוגש כתב אישום, עד אשר לא יקבע בית המשפט אחרת- זכאי הוא, ואין לסווגו ולהכתימו בדבר אשמתו בביצועה של אותה עבירת תנועה.
הנזק העלול להיגרם לאותו נאשם הנו בלתי הפיך ואף כמעט ולא ניתן לריפוי עת יצליח הוא להוכיח את חפותו ובית המשפט יקבע כי זכאי הוא.

חזקת החפות נדונה במספר רב של הערכאות השונות והשופטים נתנו דעתם בנושא זה ואף ציינו את חשיבותה של חזקת החפות. הגדיל לעשות כך כב' השופט חיים ה' כהן באומרו: "אחד ממושגי היסוד של שלטון החוק, הוא שאין לייחס לאדם מעשה פלילי כל עוד לא הוכחה ונקבעה אשמתו בהליכים שיפוטיים כדין[...] אין האישום מוכיח נגדו ולא כלום, והוא נחשב לחף מכל פשע[...] זכות היסוד שבחזקת זכאי ניתנת לאדם לא רק כדי שלא ייענש כל עוד לא נשפט, אלא גם כדי שכבודו ושמו הטוב וכל יתר זכויותיו האישיות והחומריות לא יפגעו, בשל מעשהו הפלילי, במאומה, כל עוד לא נשפט".

בבואנו לשפוט אדם טרם הורשע הוא בבית המשפט, עלינו לזכור כי זכאי הוא ועומדת לזכותו חזקת החפות, זאת כמובן בהתייחס לכך שלא הודה הוא בביצוע העבירה כי אז לא תעמוד לו חזקת החפות.

אין לראות במאמר זה תחליף לייעוץ משפטי, ואין האמור בו מהווה ייעוץ משפטי.
ישגב אבידר משרד עורכי דין- דיני תעבורה