חיפוש על הגוף

חיפוש "על הגוף", המוסדר בפקודת סדר הדין הפלילי [נוסח חדש] התשכ"ט – 1969, (להלן - הפסד"פ) הוא "חיפוש על פני גופו של אדם, בבגדיו או בכליו, שאינו חיפוש חיצוני או פנימי כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו – 1996" (להלן- חוק החיפושים).
כיון שחיפוש חיצוני מוגדר בחוק סדר הדין הפלילי האמור באופן די נרחב, כך שגם "בחינה חזותית של גופו העירום של אדם, לרבות "צילומו", "לקיחת חומר מעל הגוף" ו"בדיקה מעל העור" נחשבים חיפוש חיצוני, נראה שחיפוש "על הגוף" הוא די מצומצם, וכולל בעיקר חיפוש בבגדים ובכלים, וחיפוש ראשוני על פני הגוף.
הסעיפים המסמיכים את המשטרה לבצע חיפוש על הגוף הם סעיפים 22 ו- 29 לפסד"פ וסעיף 3 לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005 (להלן - חוק ביטחון הציבור).
על פי סעיף 22 לפסד"פ – שוטר העוצר אדם או מקבל עצור למשמרתו רשאי לערוך בו חיפוש על הגוף.
חשוב לראות שהתנאי המאפשר את החיפוש על פי סעיף 22 הוא היותו של ה"נחפש" עצור. הסעיף מסמיך שוטר לבצע חיפוש באדם עצור ללא צורך בקיומו של חשד סביר. הרחבה חשובה לעניין זה מצויה בסעיף 28 (ב) (2) לפקודת הסמים. בסעיף זה נאמר בפירוש כי אם יש לשוטר יסוד סביר להניח כי שאדם נושא עמו שלא כדין סם מסוכן, הוא רשאי לבצע חיפוש על גופו אף אם אותו אדם אינו עצור.
מקור סמכות אחר לחיפוש הוא סעיף 29 לפסד"פ. על פי סעיף זה ניתן לבצע חיפוש על גופו של אדם, אם הוא נמצא ב"מקום שמחפשים בו" או בקרבתו, ויש יסוד סביר לחשוד שהוא מסתיר אצלו חפץ שמחפשים או שרשאים לחפש אחריו.
ניתוח הסעיף מראה כי מעבר לדרישת ה"יסוד סביר לחשוד" שהנחפש מסתיר אצלו חפץ שמחפשים אחריו או שרשאים לחפש אחריו, קיים תנאי הכרחי נוסף. החיפוש האמור על "גופו של אדם" חייב להתבצע במסגרת "חיפוש במקום" על פי סעיפים 24 ו- 25 לפסד"פ. לדוגמא, חיפוש באדם השוהה בדירה שבה מחפשים בצו או ללא צו.
חיפוש על הגוף לפי סעיף 29 לפסד"פ חייב להיערך בנוכחות שני עדים שאינם שוטרים, אלא בהתקיים החריגים הקבועים בחוק.
סעיף 3(א) לחוק ביטחון הציבור נותן סמכות לשוטר, חייל מוסמך (כזה שהוסמך לפי החוק לבצע פעולות אבטחה ושמירה) ולמאבטח לערוך חיפוש על גופו של אדם בכניסה לנמל, לבנין או למקום מגודר וכן בעת הימצאות בתחנת הסעה לרכב ציבורי, תחנת הסעה לחיילים, נקודת בדיקה וסביבתם הקרובה וכן בעת כניסה לרכב ציבורי.
חיפוש על אדם במקומות הללו אינו דורש חשד סביר כלשהו וכן אינו דורש עיכוב או מעצר של הנחפש.
סעיף 3(ב) לחוק מתייחס לחיפוש על אדם בכל מקום שהוא, כאשר יש חשד סביר כי הוא נושא עמו נשק (ובכלל זה – סכין) שלא כדין, או שהוא עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק. מכאן, שלצורך חיפוש על-פי סעיף זה יש צורך בחשד סביר ספציפי המתייחס לקיומו של נשק.
יוצא מכך, שאין לשוטר סמכות לחפש על גופו של אדם, אלא אם יש לו יסוד סביר לחשד כי אדם זה מחזיק נשק או סמים או שמדובר בסיטואציה של "חיפוש במקום" או כאשר אותו אדם עצור. חיפוש שנערך שלא בתנאים אלו הוא חיפוש בלתי חוקי.
דין חיפוש בהסכמה
בכל מקום בו מבוסס החיפוש על הסכמה, אך אין כל ראייה כי השוטר הבהיר לנאשם את זכותו לסרב לחיפוש וכי לא יאונה לו כל רע אם יסרב, מדובר בחיפוש בלתי חוקי (רע"פ 10141/09 בן חיים נ' מדינת ישראל).