תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמ"א 38 שינוי מספר 3

מאת: ניר שביב, עו"ד

ביום 11.6.12 נכנס לתוקף תיקון מס' 3 לתמ"א 38 - חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. תיקון מס' 3 מהווה חלק משמעותי בהליך הפקת לקחים מביצוע ויישום הוראות תמ"א בפועל, על מנת שזו תשיג את מטרתה - חיזוק מבינים בפני רעידות אדמה.

להלן עיקרי תיקון 3 לתמ"א 38:

השינוי המשמעותי ביותר שהוכנס במסגרת תיקון 3 לתמ"א 38 הינו, הגדלת זכויות הבניה מעבר לקבוע בתמ"א המקורית להיקף של עד 2.5 קומות לבניין, במקום קומה אחת ערב השינוי. עצם השינוי שיפר את הכדאיות הכלכלית בחיזוק מבנים. יודגש ויובהר, כי קבלת הזכויות אינה אוטומטית וכפופה בכל מקרה לאישור ועדות התכנון והבניה המקומיות.

מעבר לכך, תיקון 3 מאפשר ניוד זכויות המוענקות עפ"י התמ"א למגרש אחר באותה רשות מקומית בכפוף למספר תנאים, בניהם כי המדובר במגרש ריק, וכי עבודות החיזוק הסתיימו.

עוד שינוי חשוב שנכנס במסגרת תיקון 3, הינו האפשרות לשלב את זכויות בניה מכוח תכניות תקפות שחלות במקום וטרם מומשו וכן זכויות מכוח התמ"א. כאשר המטרה הינה עידוד הריסת מבנים, שהינה האפשרות המיטבית לחיזוק המבנה מבחינה הנדסית.

עד לכניסת תיקון 3 לתוקף, התנאי הבסיסי לתחולת התמ"א היה כי המבנה עליו מבקשים לבצע את הפרויקט יהיה בן לפחות 2 קומות בנוי לפחות בגודל של 400 מ"ר. תיקון 3 קובע כי די בכך שהתוכנית החלה על המגרש (תב"ע) מאפשרת לבנות מבנה בן יותר מ-2 קומות או יותר מ-400 מ"ר, על מנת שתמ"א 38 תחול על המבנה. השינוי למעשה מאפשר לבצע את התמ"א במבנים רבים, אשר עד כה לא היה ניתן לבצע בהם כל בניה משקולים כלכליים.

לסיכום, נראה כי המחוקק פועל ועושה מאמץ לקידום פרויקטים לפי תמ"א 38.