ת"צ 6405-05-12 פרץ נ' ראלקו

בית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
ת"צ 6405-05-12 פרץ נ' ראלקו
סוכנויות בע"מ ואח' 15 בדצמבר 2104
כ"ג בכסלו תשע"ה

לפני כבוד השופטת שושנה אלמגור

המבקש (התובע) עופר פרץ
ע"י ב"כ עו"ד עמית עידו
נ ג ד
המשיבות (הנתבעות) 1. ראלקו סוכנויות בע"מ
2. ראלקו מוצרי צריכה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יעקב שרביט ועו"ד שי כגן

פ ס ק - ד י ן
בעקבות: בקשה לאישור הסכם פשרה מיום: 24.02.14
לפניי בקשה, לפי סעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו–2006, לאשר הסדר פשרה.
את הבקשה לאישור התובענה הייצוגית השתית המבקש על הטענה המרכזית שלפיה המשיבות – היבואנית הרשמית של מוצרי Sharp היפנית לישראל והחברה-האֵם שלה – הציגו את המקררים שהן משווקות כבעלי נפח רב מנפחם הפנימי הנכון. ההפרש מהקיבול שמדד מכון התקנים הישראלי, אליבא דמבקש, עלה על שלושה אחוזים, שיעור הסטייה המותר בתקן ישראלי ת"י 721 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, מכשירי גלידה ומכשירים לייצור קרח. הנתונים הופיעו בין היתר בתוויות האנרגיה ובקטלוגים – גם על-גבי המקררים שהוצגו בחנויות ובאתר המרשתת של המשיבות, www.ralco.co.il. המבקש טען כי המשיבות עברו על איסור ההטעיה ולא מילאו אחר חובת הגילוי הקבועים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981; נזק הממון שלטענתו נגרם לו בהקשר זה מגולם במחיר המוצר, שלגישתו שוויו נחות מזה שחשבו הוא ושאר חברי הקבוצה כי הם קונים על סמך הנתונים שהוצגו להם. על עילות תביעה אחרות שהועלו בבקשת האישור חולשים חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג–1973: הפרת חובת תום הלב והטעיה, ופקודת הנזיקין [נוסח חדש]: תרמית, רשלנות והפרת חובה חקוקה.

המשיבות טענו להגנתן כי בין המעשים הנטענים לבין הנזק הנטען אין קשר של סיבה ותוצאה, לפי שלהשקפתן, הלקוחות לא רכשו את המקררים בהסתמך על המצג שהציגו להם. לשיטתן, אין לומר שדווקא נפחו של המקרר הוא הקובע בהחלטה לרכוש אותו, כל שכן הנתון המדויק, באשר החלטה כזאת מוּנעת משיקולים רבים שאינם זהים אצל כל צרכן וממראה עיניים. בשל כך, טענו המשיבות, לא התגבשה קבוצה אחידה שלכל חבריה משותפות אותן שאלות של עובדה ושל משפט ולכן התובענה אינה ראויה להידון כתובענה ייצוגית. על כך הוסיפו כי בלאו הכֵי הנתונים שפרסם מכון התקנים ושימשו מסד לבקשה לא היו נכונים ואף פעם לא נכנסו לתוקף, כך שלא הייתה במעשיהן הטעיה. המבקש השיב כי הבדיקות שערכו המשיבות למקררים נושא התובענה לא תאמו את הוראות מכון התקנים, נכון למועד שיווקם, מכיוון שגם הן נערכו בשיטה שכבר לא הייתה בתוקף. נפח המקררים, טען, הוצג לצרכן כנפח ברוטו בתוספת שלושה אחוזים, כך שהנתון המטעה סטה בהרבה מהשיעור המותר בדין. כמו-כן הדגיש שאין צורך בבירור פורטני של שאלת ההטעיה ועמד על כך שנפח המקרר הוא נתון חיוני לצרכן בבואו לבחור מקרר. זאת ועוד: המבקש הצביע על כך שהמשיבות תיקנו את הנתונים שהציגו זמן מה אחרי שהוגשו התביעה ובקשת האישור, ועל הצדדים מוסכם שעשתה זאת לפי התקן העדכני ועל סמך תוצאות מדידות שהתקבלו אצלה באותה עת.

תיק זה נדון לצד שניים אחרים שעניינם שאלות דומות של משפט ושל עובדה. בדיון הראשון המליץ בית המשפט ליישב את המחלוקות בהסדר, ולאחר כמה ישיבות הונח לפניי הסכם פשרה זה, אשר גובש על בסיס העקרונות שהותוו ברע"א 2362/08 תדיראן מוצרי צריכה בע"מ נ' שהי שאול (פורסם באר"ש, 14.12.2011). הקבוצה שעליה יחול ההסדר תכלול את כל הצרכנים אשר רכשו מקררים שהמשיבות מייבאות או משווקות בשבע השנים שתחילתן ביום 03.05.05 וסופן ביום הגשת התובענה, 03.05.12. עיקרי ההסדר הם כדלקמן:

לכל אחד מחברי הקבוצה תינתן הטבה בדמות כתב אחריות שמכוחו ובתנאים המפורטים בו יהא זכאי לקבל שירות תיקונים וחלקי חילוף למקרר שרכש, דוגמת נספח 4 להסדר הפשרה. את השירות תיתן שירותי רטפון (1998) בע"מ או כל חברה המספקת שירותים מסוגו שאִתה תתקשרנה המשיבות, לפי שיקול דעתן. מי שקנו את המקררים בין התאריכים 03.05.05 ו-31.08.08 (להלן: קבוצה א) יהיו זכאים להטבה למשך ארבעה חודשים. מי שרכשו אותם מיום 01.09.08 ועד 03.05.12 (להלן: קבוצה ב) יהיו זכאים לה למשך 12 חודשים. קבלת ההטבה לא תותנה בהצגת שום מסמך, דוגמת חשבונית.

חברי הקבוצה שתוכלנה המשיבות לאתר ברישומיהן יקבלו מכתב אשר מודיע להם על זכאותם להטבה. המכתב ינוסח ככתוב בנספח 3 להסדר הפשרה (בשינויים המתחייבים מפסק-דין זה) וכתב האחריות יצורף אליו. הואיל ולהערכת המשיבות, כפי שבאה לידי ביטוי בבקשה לאישור הסדר הפשרה, הן תוכלנה לאתר כ-20% מהחברים בקבוצה א וכ-30% מהחברים בקבוצה ב, הן התחייבו לפרסם את ההסדר לא רק בעיתונות המודפסת, אלא גם בעמוד הבית של אתר המרשתת שלהן בחלוף 14 יום מהיום ולמשך תשעה חודשים. אני מורה כי הפרסום יהיה קצר ויכלול מידע ענייני בלבד בדבר זכאותם של חברי הקבוצה להטבה ודרכים ליצירת קשר לשם קבלתה, והוא ייכתב בשפות העברית והערבית (נוסח יובא לאישור בית המשפט בתוך שבעה ימים מהיום). נוסף על כך, מאחר שאין לדעת אם פרסום מודעה סטנדרטית ובה עיקריו של הסדר הפשרה – חובה המוטלת על המשיבות בדין – יבטיח שהמידע יובא לידיעת כל חברי הקבוצה שלא קיבלו את המכתבים, ולמען יורחב מעגל החברים בקבוצה שיהיו מודעים לזכותם לקבל את ההטבה, אני מחייבת את המשיבות בפרסום נוסף. המודעה, בנוסח זהה לזה שבאתר האינטרנט, תפורסם באחד העמודים הראשיים של העיתון ,ידיעות אחרונות' וגודלה לא יפחת מחמישית העמוד. המכתבים יישלחו והפרסומים באתר ובעיתון יפורסמו בתוך 21 יום מהיום, וכעבור שני ימי עבודה תיכנס ההטבה לתוקף.

אני סבורה כי בנסיבות העניין, סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת, וכי ההסדר דנן הוא הסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. על-פי הנתונים שהובאו לפני בית המשפט, שווי ההטבה הוא 140 ₪ לחבר בקבוצה א ו-420 ₪ לחבר בקבוצה ב. בהתחשב בעובדה שההטבה ניתנת לכל מי שרכש את המקררים בתקופה שאליה התביעה נוגעת, ואילו הקבוצה שהוגדרה בבקשה לאישור כוללת רק את מי שרכש על סמך הפרסום המטעה – שבעים אחוז מכלל הרוכשים, להערכת המבקש – אזַי מראש, לפני שנערכה בדיקה סטטיסטית כלשהי, הסכימו המשיבות לכלול את שלושים האחוזים הנותרים שאליהם לא נגעה בקשת האישור כלל. לכך יש להוסיף שאילו התבררה התובענה עד תום ואילו נערכו סקר מקצועי או בדיקה סטטיסטית אחרת לשם זיהוי החברים בקבוצה, אפשר שמספרם היה נופל מזה שהוערך בבקשה לאישור. זאת, משום שנפח המקרר הוא נתון חשוב מאוד כמובן, אבל כפי שטענו המשיבות בהחלט איננו השיקול היחיד ברכישת מכשיר כזה ואפשר שגם נתון העולה על שלושה אחוזים מהנתונים הנכונים אינו יורד בהכרח לשורש הרכישה, ובמקרה מעין זה אינו גורם שיקול בהחלטה אם לרכוש מקרר זה או אחר (נתונים אחרים יכולים להיות טיב המקרר, עיצובו וחלוקתו הפנימית ועוד שיקולים כהמה וכהמה). על-כן דומתני כי הטבה ששווייה בערכים שצוינו לעיל היא הולמת והוגנת. כמו-כן יש להביא בחשבון כי הסדר הפשרה שאליו הגיעו הצדדים מביא לחיסכון בהוצאות ובזמן הממושך שבו היה ההליך המלא צפוי להתנהל. מקובלת עליי עמדת המבקש שלפיה אילולא נכרת והיה צורך לנצל את המשאבים הללו במלואם, ספק אם ההליך היה מניב לחברי הקבוצה הטבה שהייתה עולה על זו שנקבעה עתה.

בנסיבותיו של מקרה זה, שבהן גובהו של הפיצוי המגיע לחברי הקבוצה נקבע לפי שומה שעורך בית המשפט, שכן אין מדובר במתן הסעד של השבה ואין צורך לחשב מספרים מדויקים – מינוי בודק לא יצמיח כל תועלת ומשכך אני קובעת כי חוות דעתו אינה נדרשת. פסק-דין זה הוא בבחינת מעשה בית דין מבחינת החברים בקבוצה שעליה חל הסדר הפשרה, בכל הנוגע לעילות התביעה ולסעד שנמנו בו.

היועץ המשפטי לממשלה לא הביע התנגדות להסדר הפשרה, ודומה כי ההערות שהעיר משולבות בפסק-דין זה: אופן פרסום ההטבה שנקבע לכתחילה בהסדר שונה גם ברוח הערותיו, וגם משך התקופה שבה תינתן ההטבה אשר נקבע בהסדר המקורי הוארך. אשר להערות היועץ על דגמי המקררים שההסדר מקיף – כאן כלולים כלל המקררים ששיווקו המשיבות ולא רק חלקם, כמו שסבר בטעות.

דיווח על ביצועו של הסדר הפשרה יימסר לבית המשפט כדלקמן:

 בחלוף שלושים יום מהיום יוגש תצהיר של מנכ"ל אחת המשיבות, ובו יפורטו מספר המכתבים שנשלחו לחברים בקבוצה וחלקם של אותם חברים ביחס לחברי הקבוצה כולה. לתצהיר יצורפו תצלומים של הפרסומים הנדרשים בפסק-הדין דנן.

 בחלוף 13 חודשים מהיום יוגש תצהיר נוסף של מנכ"ל אחת המשיבות, ובו יצוין כמה אנשים פנו בעקבות הפרסומים ומספר הפונים שאליהם נשלחו הודעות במישרין. כן ייכתב מספר המקבלים את ההטבה אשר נזקקו לשירות במהלך התקופה שבה ניתנה.

אני רואה לנכון לאמץ את המלצת הצדדים בדבר הגמול שישולם למבקש, בסך 100,400 ₪, ושכר הטרחה שישולם לפרקליטים המייצגים, בסך 720,000 ₪, בצירוף מס ערך מוסף. סכומים אלה מייצגים את התועלת שהביאה התובענה לחברי הקבוצה. שווי ההטבה ממשי והיא ניתנת לכל אחד ואחד מהחברים, להבדיל ממקרים שבהם הפיצוי נתרם לארגון שתכליתו לסייע לנזקקים. על-פי הערכות הצדדים, שווי ההטבה לכל מי שיקבל מכתב בדיוור ישיר עולה כדי הסך של 16,101,400 ₪ לכל הפחות, ואם נוסיף לכך את מי שיצטרפו בעקבות הפרסומים בעיתון ובמרשתת, יעלה שווייה עוד יותר. אני ערה לכך שנמענים מסוימים לא יקבלו את ההודעה בדואר מפני שהעתיקו את מקום מגוריהם, אך גם בהנחה שרק מחצית המכתבים יגיעו ליעדם סכומי הגמול ושכר הטרחה הולמים את שווי ההטבה.

לכך מצטרפת מידת החשיבות של נושא התובענה, אשר נוגע ללב לבה של תרבות המסחר בכלל, ובפרט לחובת הגילוי הנכון והמדויק החלה על המוכר מוצר – בראש ובראשונה גילוין של תכונות הממכר שהצרכן אינו מסוגל לבדוק אלא באמצעות מומחים, מעבדות וכיוצא באלה, שעל-כן הוא סומך על הנתונים שהציג לו המוכר בלי ערעור. לגבי דידי, קיים אינטרס ציבורי מובהק להמריץ את המבקשים לייצג את הצרכן ה,,קטן'' מול אותם גופי ענק אשר נדמה כי אינו יכול להם ולהגיש תובענות ייצוגיות מעין זו, ולא לרַפות את ידיהם.

הגמול ושכר הטרחה ישולמו במועדים דלהלן:

 20% מכל סכום ישולמו בתוך 14 יום מהיום.

 40% מכל סכום ישולמו תוך 14 יום מהיום שבו יאשר בית המשפט את הדיווח הראשון.

 40% הנותרים מכל סכום ישולמו תוך 14 יום מהיום שבו יאשר בית המשפט את הדיווח השני. התשלום האחרון יישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן.

הודעה בדבר אישור הסדר הפשרה תפורסם ביומונים ,ידיעות אחרונות' ו,הארץ', ונוסחה יוגש לאישורי בתוך שבעה ימים מהיום. תזכורת פנימית – ביום 31.01.15.

5129371ניתן בלשכתי היום, כ"ג כסלו תשע"ה (15 בדצמבר 2014).
54678313המזכירות תשגר פסק-הדין לצדדים. הצדדים ישלחו העתקים למנהל בתי המשפט וליועץ המשפטי לממשלה.

שושנה אלמגור, שופטת

שושנה אלמגור 54678313
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה